Laboratuvar Adı Sorumlusu E-posta
Marine Robotics Laboratory Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI kinacio@itu.edu.tr
Kontrol Teknolojileri Geliştirme Laboratuvarı Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI kinacio@itu.edu.tr
Hesaplamalı Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı Prof. Dr. Ömer GÖREN ogoren@itu.edu.tr
Gemi Emisyonları Laboratuvarı Prof. Dr. Selma ERGİN ergin@itu.edu.tr
İTÜ Kavitasyon Tüneli Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL ounal@itu.edu.tr
Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN bulent.danisman@itu.edu.tr
Prof. Mesut Savcı Gemi Mukavemeti Laboratuvarı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN unsany@itu.edu.tr
İlham Artüz Deniz Teknolojisi ve Oşinografi Laboratuvarı Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY bilgincer@itu.edu.tr
Deniz Kirliği ve Ekotoksikoloji Araştırma Laboratuvarı Dr.Öğr.Üyesi Burak KARACIK yakans@itu.edu.tr
Gemi Titreşim ve Akustik Laboratuvarı Dr. Öğr. Üyesi M. Erden YILDIZDAĞ yildizdag@itu.edu.tr

 

Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı

Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı eskiden Gemi Enstitüsü adıyla faaliyet göstermiş olup, bu gün 160m x 6m x 4.5m boyutlarında içerisinde küçük ölçekli gemi modellerinin çekildiği içi Büyük Deney Tankı, daha küçük boyutlarda Küçük Deney Tankı, Sirkulasyon Kanalı, Kavitasyon Tüneli, Stabilite Tankı, ve atölyeler bulunmaktadır. Laboratuvar sadece Lisans öğreniminde yer alan servis derslerinin ihtiyaç duyduğu Servis Laboratuvarı niteliğinde değildir. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara cevap verebilecek ve gerek Lisans ve gerekse Yüksek Lisans çalışmalarında hizmet veren Araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvarda Gemi Direnci ve Gemi Sevki derslerinde işlenen konulara paralel olarak öğrencilerin bilgisi artırılmakta, ayrıca Gemi Laboratuvarı dersinde öğrenciler deney yaparak Laboratuarı daha yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. Laboratuvarda aynı anda yaklaşık 20 öğrenci çalışma yapabilmekte ve yapılan deneylere katılmaktadır.Ekotoksikoloji Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı

Altyapı Olanakları:

 • Isı kontrollü oda (Floresans ve UV ışık donanımlı)

 • Çeker ocak

 • Işık Mikroskobu

 • Destile su cihazı

 • PH metre/Salinometre

 • Su banyosu

 • Çoklu karıştırıcı

 • UV-Vis Spektrofotometre

 • Coulter Counter- Partikül/Hücre Sayım ve Boyutlandırma Analizörü

Projeler:

 • TUBITAK-GSRT (Yunanistan) PROJESİ
  Proje Adı: Toxicity evaluation of major discharges in the coastal areas by using various bioassay and biomarker techniques. Proje Süresi: 15 Şubat 2003-15 Şubat 2005

 • ITU-ARAŞTIRMA FONU PROJESİ
  Proje Adı: Denizlerde Kirlenmenin Belirlenmesine Yönelik Erken Uyarı Sistemlerinin Deşarjlara Uygulanması; Biyodeneyler ve Biyogöstergeler (TUBITAK-GSRT projesi destekli)
  Proje Süresi: 01 Temmuz 2003- 01 Temmuz 2005

 • TUBİTAK PROJESİ Proje Adı: Deniz ortamlarında UV ışınlarının PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) toksisitesi üzerindeki rolünün toksisite testleri ve biyogösterge teknikleri kullanarak belirlenmesi
  Proje Süresi: 1 Ekim 2003-1 Ekim 2005Gemi Mukavemeti Laboratuvarı

Gemi Mukavemeti Laboratuvarı Fotoelastisite Yöntemi ve Strain Gauge ile gerilme ölçümü ağırlıklı deneylerin yapılması için kurulmuştur. Laboratuvarda geminin yapısal elemanları tek tek veya birleştirilmiş olarak küçük ölçekli modeller halinde Araldit malzeme kullanılarak yapılabilmekte, saydam malzeme olan Araldit sayesinde gerçek gemi bünyesine gelen yükler ölçekli modele de benzerlik kanunları gereği ölçek ayarlaması yapılarak etkitilmekte, ışık kaynağından gönderilen ışık yardımıyla gemi yapısını oluşturan elemanlar üzerinde oluşan gerilmeler farklı renk alanları ve ışık tayfları ile birbirinden ayrılarak görülebilmektedir. Böylece teorik olarak yapılan hesaplar ile deney sonuçları karşılaştırılmakta ve yapısal önlemler değiştirilebilmektedir. Gerilme dağılımlarının sayısal ölçümlemesi için ayrıca Strain Gaugelerden yararlanılmakta, bu araçlar ölçekli modele yapıştırılarak gerilme değerleri ölçülebilmektedir. Laboratuvarda 20 kişilik gruplar halinde deney yapılabilmesi mümkündür. Laboratuvarda yapılan bu araştırmalar gerek Lisans öğrencilerinin Bitirme Çalışmalarında ve gerekse Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalışmalarında yararlı olmaktadır.Ilham Artuz Deniz Teknolojisi ve Osinografi Laboratuvarı

İlham Artüz Deniz Bilimleri Laboratuvarında Prof. Dr. Fatma Yonsel denetiminde sürdürülen araştırmalar ağırlıklı olarak gemi kökenli deniz kirliliğinin kontrolu ve gemilerden kaynaklanan atık suların arıtımına yönelik çalışmalardır. Sintine suları ve balast sularının arıtılması ile ilgili olarak kullanılan güncel arıtma yöntemleri bu konular arasındadır.

Deniz kirlenmesinde önemli bir payı olan gemi kökenli deniz kirliliğinin azaltılabilmesi veya bertaraf edilebilmesi için bilimsel katkıda bulunmak laboratuvar çalışmaların öncelikli hedefleri arasındadır. Aynı zamanda öğrencilerin mesleki yaşamlarında karşı karşıya kalacakları tatlı su ya da deniz suyu ortamını tanımaları, analizler sonucunda elde ettikleri verileri doğru yorumlayabilmeleri ve de bu verileri mühendis olarak doğru kullanabilmeleri için gereken alt yapının sağlanması hedeflenmektedir.

Tamamlanmış projeler:

2006-2010: AB 6. Çerçeve: BaWaPla –Sustaniable Ballast Water Management Plant-EU-FP6
Proje No: TST5-CT-2006-031529)
Proje Toplam Bütçe: 1 699 956 EURO
BaWaPla URL: http://www.bawapla.com/
Proje İTÜ Yöneticisi: Doç.Dr. Fatma YONSEL
Araştırmacı: Yük. Müh. Ceren Bilgin Güney ( Doktora )

2001-2004 : AB 5. Çerçeve :MISPEC ‘Multiparametric in situ spectroscopic measuring platform for coastal monitoring’- EU-FP5 projesi.
MISPEC-EU proje no: EVK3-CT2000-00045
Proje Toplam Bütçe: : 1 793 827 EURO
Proje İTÜ Yöneticisi: Doç.Dr. Fatma Yonsel
Araştırmacı: Yük. Müh. Ceren Bilgin Güney
1999-2002 : İTÜ Araştırma Fonu’ndan Desteklenen Laboratuvar Altyapısını Destekleme Projesi

Konu: Gemi Kökenli Deniz Kirlenmesi ve Sintine Sularının Biyolojik Yöntemlerle
giderilmesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Fatma Yonsel
Araştırmacı: Ceren Bilgin (Yüksek Lisans Tezi)

1997-2000: Volkswagen Vakfı tarafından desteklen Berlin ve İstanbul’da su temini ve atık su gideriminin tarihsel geçmişi ve günümüzdeki durumunu inceleyen Projenin İTÜ ekibi tarafından konu ile ilgili literatür çalışmaları, Berlin ve İstanbul sempozyumlarının organizasyonları, İstanbul’daki sempozyum bildirileri kitapçığının Almanca ve Türkçe tercümeleri, editörlükleri yapılmıştır.

İTÜ Ekibi : Doç.Dr. Fatma Yonsel
Müh. Ceren Bilgin
Laboratuvarda devam eden çalışmalar:

I-Bitirme Ödevi Çalışmaları:

Balast Suyu arıtımı ve korozyon konularında yaptırılan deneysel çalışmalar

II- Gemi ve Oşinografi Dersi ( DEN 451 & DEN 451 E) Laboratuvar Çalışmaları :

DEN 451 ( DEN 451 E) kodlu Gemi ve Oşinografi Laboratuvarı dersi kapsamında temel oşinografik ölçümler, gemi kökenli toplam yağ kirliliği ölçümleri ve diğer bazı deniz kirliliği parametrelerinin analizleri Öğr.Gör. Dr. Ceren Bilgin tarafından yaptırılmaktadır.

Bu deneyler arasında, Tuzluluk Ölçümü, Çözünmüş oksijen ölçümü, pH ölçümü, Fosfat iyonu PO43-Ölçümü, yağ konsantrasyonu tayini, GPS ve Eko sounder kullanımı ve uygulamaları bulunmaktadır.
Zorunlu olan bu dersi alan öğrenciler, oşinografik ölçümler için kullanılan aletleri tanıyarak temel oşinografik parametreleri ölçmeyi ve deney sonuçlarını yorumlayarak değerlendirmeyi öğrenmektedirler.Hesaplamalı Hidrodinamik Laboratuvarı

Hesaplamalı  Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı, fakültede yürütülmekte olan hesaplamalı hidrodinamik çalışmaları için donanım ve yazılım olanaklarının güçlendirilmesine odaklanan bir merkez kurulması gereği üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nun da onayı ile 1996 yılında kuruldu. Laboratuvarın başlıca amacı; gemi hidrodinamiğinde güncel gelişmeleri takip ederek, uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmayı ihmal etmeden, hidrodinamiği gemi dizayn faaliyetini destekleyen, problem çözücü bir vasıta olarak değerlendirmektir.

Hesaplamalı hidrodinamik laboratuvarı internet sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.Gemi Emisyonları Laboratuvarı

Gemi Emisyonları Laboratuvarındaki araştırma,  geliştirme ve inovasyon çalışmaları gemilerde enerji dönüşümü ve verimliliği üzerine odaklanmıştır. Laboratuvar, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali destekleri ile 2008 yılında kurulmuş ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gemilerde emisyon ölçümü için yetkilendirilmiştir.

Tematik Araştırma Alanları:
·Enerji verimliliği
·Gemilerde emisyon kontrolü
·Gemilerin karbondan arındırılması
·Gemi kaynaklı hava kirliliği
·Alternatif yakıtlar
·Atık ısı geri kazanımı
·Su altı gürültüsü
·Deniz çevresi ve sürdürülebilirlik

Güncel Yayınlar ve Patentler:
·S. Bulut ve S. Ergin, An investigation on hydro-acoustic characteristics of submerged bodies with different geometric parameters, Continuum Mechanics and Thermodynamics, 35 (3), 1123-1146, 2023.
·M. Akman ve S. Ergin, Thermo-economic optimization of an ORC system for a dual-fuel marine engine, Proc. IMechE, Part M, J. of Eng. for the Maritime Environment, 1-13, 2023.
·E. Güler ve S. Ergin, An investigation of the cooling, heating and power systems integration with carbon capture and storage for LNG carriers, Ships and Offshore Structures, 1-15, 2023.
·T.G. Canyurt, S. Ergin, H.B. Zeren ve İ.H. Savcı, Experimental and Numerical Investigation on the Urea-deposit Formation at Different Severities in Selective Catalytic Reduction Systems, Applied Thermal Engineering, 214, 11884, 2022.
·S. Ergin, Avrupa Patenti, EP3873309 B1, Portable Rotisserie Spit, 2023.


Gemi Emisyonları Laboratuvarı internet sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.Bilgisayar Laboratuvarları

Fakültemizde bilgisayar laboratuvarı ilk olarak 1986 yılında 3 adet bilgisayarın satın alınmasıyla kurulmuş olup, daha sonraki dönemlerde sürekli yeni bilgisayar alımları ile bugün yaklaşık 50 kişisel bilgisayar, değişik marka ve özellikteki yazıcılar, çiziciler ve tarayıcılar Lisans öğreniminde kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz haftanın her günü açık olan Bilgisayar Laboratuvarında yazıldıkları derslerin ödevlerini ve çizimlerini hazırlayabilmektedir.

Internet erişimi İTÜ/NET’in Global İnternet çıkışı, Ulusal Akademik Ağ olan ULAK-NET üzerinde 100Mbps Ethernet teknolojisi ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte fakülte öğrenci sosyal merkezi’nde kablosuz ağ (Wireless LAN) aracılığıyla da 54 Mbps hızında internet erişim hizmeti verilmektedir.